cubicweb #17265731 run cubicweb.org with tip [open]

Here is the list of cubes that need to be ported in order to have cwo run with cw 3.27 or cw default:

$ cubicweb-ctl shell cwo
>>> config.cubes()
(u'cwo', u'jplorg', u'jpl', u'trackervcs', u'forge', u'apycot', u'mercurial_server', u'testcard', u'vcreview', u'blog', u'card', u'email', u'mailinglist', u'narval', u'rqlcontroller', u'squareui', u'tracker', u'vcsfile', u'activitystream', u'bootstrap', u'comment', u'event', u'file', u'folder', u'forgotpwd', u'iprogress', u'jqplot', u'link', u'localperms', u'nosylist', u'openidrelay', u'piwik', u'preview', u'registration', u'relationwidget', u'rememberme', u'sentry', u'seo', u'signedrequest', u'sioc', u'tag', u'task')
>>>

we could decide to remove some of these cubes: apycot, narval, openidrelay, piwik, jqplot

priorityimportant
typetask
done in<not specified>
closed by<not specified>